Več o filmu

Free communications. Rhythm connects People

Izviren naslov Free communications. Rhythm connects People

[mlsid]

[mlsid]
Avtor/ji Nadejda Stojanova
Raziskava Nadejda Stojanova, Katharina von Kassak
Snemalec Katharina von Kassak. Henrik Vorschuitt
Ton Sebastian Leyanddecker
Montaža Nadejda Stojanova